Adatkezelési Tájékoztató

Üdvözöljük az Auditron Kft. oldalán!

Ezen weboldal üzemeltetője az Auditron Kft. (székhely: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt.1 ., cégjegyzékszám:  01-09-325273; képviseletre jogosult: Kántor Dezső ügyvezető)

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint az adatkezelés érintettjét az ingyenes Mobilház tervezési és árajánlatkérő űrlappal kapcsolatos információk gyűjtésével, felhasználásával kapcsolatos gyakorlatról. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi Szabályzatot a (mobilház ajánlatkérő) modul használata előtt, különösen mielőtt bármilyen információt megadna a weboldalon.

Mobilház tervezési és árajánlatkérő űrlap használatával elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.

Mobilház tervezési és árajánlatkérő űrlappal kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási azonosítója: „NAIH szám – bejelentés alatt

Az adatkezelés célja: Az Ön által megadott adatok bekerülnek az Auditron Kft. adatbáziságba, ezáltal az adatkezelés ideje alatt az Auditron Kft. jogosulttá válik marketing célú megkeresések és hírlevelek küldésére az Ön által megadott elérhetőség bármelyikén.

Az adatkezelés jogalapja: Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, ami egyben azt is jelenti, hogy az adatkezelés teljes időtartama alatt gyakorolhatja az Info tv-ben rögzített jogait. Ön az Auditron Kft. által nyújtott ingyenes Mobilház tervezési és árajánlatkérő űrlappal használatával és az ahhoz szükséges adatok megadásával hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: Az Auditron Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt (de legfeljebb az adatfelvételtől számított 5 évig) kezeli, azokat a látogató kérésére haladéktalanul törli.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: Amennyiben Ön igénybe kívánja venni az Auditron Kft. által nyújtott ingyenes Mobilház tervezési és árajánlatkérő űrlappal, Önnek köteles megadnia az értékeléssel érintett cégre vonatkozó adatokat, a saját nevét, a saját e-mail címét és telefonszámát. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzaton alapuló adatkezelés kizárólag az így megadott adatok körére terjed ki.

Az adatfelvétel módja: Az ingyenes Mobilház tervezési és árajánlatkérő űrlappal használatakor Önnek meg kell adnia a saját nevét, a saját e-mail címét és telefonszámát. Az így megadott adatok kerülnek be az Auditron Kft. adatbázisába.

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben az Ön felelőssége, hogy a megadott személyes adatok megfeleljenek a valóságnak. Az Auditron Kft. kizárja továbbá felelősségét az Ön által jogosulatlanul megadott és felhasznált személyes adatokkal kapcsolatban.

Az Ön által megadott adatokhoz kizárólag az Auditron Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akik számára ez – az adatkezelés céljára tekintettel – feltétlenül szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra – ide nem értve a törvényi kötelezettség alapján, hatósági megkeresés miatt fennálló továbbítási kötelezettséget.

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit / kifogásait, valamint az adatkezelési hozzájárulásának visszavonását kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: Auditron Kft., 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1.

e-mail: audit@auditron.hu

Önnek lehetősége van az Auditron Kft. székhelyére küldött levélben, illetve a fenti e-mail címen a személyes adatok kezeléséről tájékoztatást, illetőleg a kezelt adatok, helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni. Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozhatja, illetve személyes adatai kezelése ellen az Info tv. által meghatározott esetekben tiltakozhat.

Önnek jogában áll továbbá az adatkezeléssel összefüggésben: bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; és igényelni az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2020. 10. 01. napjától hatályos.

Auditron Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám 01-09-325273

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT letölthető PDF változata.